Het waterschap heeft potentie.

Waterschappen leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. In 2025 willen waterschappen energieneutraal zijn. De potentie van de warmtebronnen van de waterschappen is groot en verdienen een prominente plek binnen de Regionale Energiestrategieën (RES) en de Transitievisies Warmte (TvW) van de gemeenten. 

Maar waar zit dat potentieel in ons gebied? En waar is het kansrijk genoeg om te realiseren? De antwoorden erop blijven vaag als je niet beschikt over de juiste doorrekeningen en gebiedspartners niet verbonden worden. 

TheEarlybirds en Waterprof werken samen aan het benutten van de warmtebronnen van waterschappen. Met overzichtelijke kaarten, transparante doorrekeningen en een gebiedsgericht proces helpen we u in 4 stappen richting de realisatie van een duurzaam warmteproject. 

Waar we u mee kunnen helpen.

Er is veel potentie voor duurzame energie uit de assets van waterschappen.
Omdat dat een nieuwe taak van waterschappen lijkt te worden is er nieuw beleid nodig.
Dit nieuwe terrein verkennen we samen met Waterprof . Hieronder leest u hoe we dat doen.

Inventarisatie warmtebronnen

Om mee te kunnen ontwikkelen aan visies over de warmtetransitie, is het voor een waterschap als eerste belangrijk om te weten over welke warmtebronnen je de beschikking hebt. We maken een inventarisatie van alle mogelijke warmtebronnen met hun capaciteiten. En voegen een eerste verkenning naar afzetgebieden en hun (toekomstige) warmtevraag er aan toe. Dat maakt het overzicht compleet.

Kansenkaart warmtebronnen 

Met het overzicht van de warmtebronnen van het waterschap bepalen we de meest kansrijke locaties. We ontwikkelen als eerste een beslisboom voor de kansen voor de benutting van aquathermie in het waterschapsgebied. Met behulp van GIS analyseren we de warmtebronnen van het waterschap.

Daarbij hanteren we verschillende criteria zoals afstand tot de warmtebron en het meekoppelen van andere doelstellingen zoals waterkwaliteit. Voor de meest kansrijke locaties maken we tevens een inschatting van de toekomstige warmtevraag. Voor zowel een laag- en hoogtemperatuur warmtenet koppelen we vraag en aanbod aan elkaar.

Haalbaarheidsscan locatie 

We verkennen we de haalbaarheid van één of meerdere locaties. Daar selecteren we de kansrijke locaties voor de ontwikkeling van een aquathermieproject uit. Per locatie brengen we de waterhuishoudkundige situatie in beeld en bekijken we wat technische en juridische randvoorwaarden zijn voor ontwikkeling van een project.

Ook verkennen we in detail de gebouwde omgeving en de warmte- en koudevraag van het gebied. Bij een kansrijke bron doen wij met het COLONY-model onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet voor de bewoners. Hierbij betrekken wij het waterschap, de gemeente, woningcorperaties en bewonerscollectieven om in gezamenlijkheid de mogelijkheden te bespreken.

Opzet warmteproject

Als uw aan de slag wilt met uw warmteproject, dan zetten wij dat samen met u op. Op basis van de  haalbaarheidsscan inventariseren we welke technische zaken aan zowel de vraag- als aanbodzijde nog moeten worden uitgezocht. We richten een gebiedsproces in waarin overheden, woningbouwcoöperaties en bewonerscollectieven worden betrokken.

We maken een ontwerp voor het warmtesysteem. Daarbij kijken we naar de rolverdeling in de hele warmteketen. Gedetailleerde berekening met het COLONY-model zijn input voor de technische randvoorwaarden. Het traject van vergunningverlening starten we op.

Meer over COLONY.

Het COLONY-model kan op verschillende manieren helpen in de warmtetransitie van wijken en dorpen. Deze filmpjes vertellen er meer over.

Gerelateerde projecten

Guido van Enckevort, verduurzamer,
gemeente Kaag en Braassem:

“COLONY is een geweldig instrument om vanuit bewonersperspectief te zien wat collectieve verwarmingsoplossingen doen ten opzichte van individuele volledig elektrische varianten. Deze aanpak sloot goed aan bij de manier waarop we werken aan de energietransitie in Kaag en Braassem. De tooling helpt ook om de uitdaging van de energietransitie concreet en transparant te maken voor de betrokkenen. Door de vele verschillende knoppen waaraan je kunt draaien, moet je wel heel scherp en zorgvuldig nadenken over welke scenario’s je precies wilt.”